REGLES PER A CURTMETRATGES

 

-Podrán participar obres produïdes a partir de l'1 de gener del 2018 de qualsevol nacionalitat i temàtica.

 

-Seccions i durades:

Ficció: màx. 30 min.

Documentals: màx. 45 min.

Experimental: màx. 30 min.

Surrealista: màx. 30 min.

 

-IdIomes: S'accepten obres en qualsevol idioma, només els curtmetratges seleccionats i projectats han de ser subtitulats obligatòriament al català o castellà si no són aquestes les sevesVO.

 

Les productores de les obres seleccionades cedirán els seus drets per a la projecció en el nostre

auditori i la possible inclusió dels tràilers en vídeos de promoció del festival sense previa signatura

de cap contracte.

 

-PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

Els seleccionats posaran a disposició del festival el pòster promocional en JPEG i un enllaç (web, facebook, vimeo, etc ...) per accedir a tota la informació de l'obra: sinopsis, tráiler, etc ... per a la seva publicació en www.cadaquesfilm.com

 

Les obres SELECCIONADES seran descarregades on-line, el Festival no accepta enviaments físics de pel·lícules.

 

PREMIS:

Millor Curt de ficció: Certificat del Festival

Millor Curt documental: Certificat del Festival

Millor Curt Experimental: Certificat del Festival

Millor Curt Surrealista: Certificat del Festival

Els 4 guanyadors seran projectats al Teatre Art i Joia de Cadaqués.

RULES FOR SHORTFILMS

 

-All works produced as of January 1, 2018 of any nationality and theme may participate.

 

-Sections and durations:

Fiction: max. 30 min.

Documentaries: max. 45 min.

Experimental: max. 30 min.

Surrealist: max. 30 min.

 

-Idiomes: Works in any language are accepted, only selected and projected short films must be subtitled compulsorily to Catalan or Spanish if they are not their VO.

 

The producers of the selected works will give their rights to the projection in ours

Auditorium and the possible inclusion of the trailers in videos of promotion of the festival without previous signature of contract.

 

-PRESENTATION OF WORKS:

The selected ones will make available to the festival their promotional poster in JPEG and a link (web, face, vimeo, etc ...) where all the info of the work is accessed: synopsis, trailer, etc ... for publication in www.cadaquesfilm.com

 

The SELECTED works  will be downloaded online, the Festival does not accept physical movie shipments.

 

PRIZES:

Best Fiction Short: Festival Cerificate

Best Documentary Short: Festival Certificate

Best Experimental Short: Festival Certificate

Best Surrealist Short : Festival Certificate

 

The 4 winners get will be screnings in Teate Art i Joia de Cadaqués.

REGLAS PARA CORTOMETRAJES

 

-Podrán participar obras producidas a partir del 1 de Enero del 2018 de cualquier nacionalidad y temática.

 

-Secciones y duraciones:

Ficción: max. 30 min.

Documentales: max. 45 min.

Experimental: max. 30 min.

Surrealista: max. 30 min.

 

-Idiomas: Se aceptan obras en cualquier idioma, solo los cortometrajes seleccionados y proyectados deben estar subtitulados obligatoriamente al catalán o castellano si no son estas sus VO.

 

Las productoras de las obras seleccionadas cederán sus derechos para la proyección en nuestro

auditorio y la posible inclusión de los tràilers en vídeos de promoción del festival sin previa firma

de ningún contrato.

-PRESENTACION de las OBRAS:

Los seleccionados pondrán a disposición del festival su póster promocional en JPEG y un enlace (web,face,vimeo, etc...) donde se acceda a toda la info de la obra: sinopsis,trailer, etc...para su publicación en www.cadaquesfilm.com

 

Las obras SELECCIONADAS para las proyecciones serán descargadas on-line, el Festival no acepta envios físicos de películas.

 

PREMIOS:

Mejor Corto de Ficción: Certificado del Festival

Mejor Corto Documental: Certificado del Festival

Mejor Corto Experimental: Certificado del Festival

Mejor Corto Surrealista: Certificado del Festival

Los 4 ganadores serán proyectados en el Teatre Art i Joia de Cadaqués.